ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٥  

....خدايا تو چگونه زيستن را به من بياموز

         چگونه مردن را خود خواهــــــم آمــــــوخت....

                ....خدايا رحمتی كن تا ايمان، نان و نام برايم نيـــاورد

                         قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ايمانم افكنم....

                                                    < دكتر علی شريعتی ‌‌‌‍>